Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Opublikowano 15 marca 2012
Właściciel/Współwłaściciel 1
Współwłaściciel 2
Treść wniosku
Proszę o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Olsztynie
oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu m. Olsztyna
dla której w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta
Zobowiązuję się do poniesienia kosztów operatu szacunkowego, oraz  opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania powyższego przekształcenia oraz tworzenia baz danych związanych z przekształceniem.
Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na  przekroczenie terminów załatwienia wniosku  przewidzianych w art. 35 k.p.a bez dodatkowego zawiadomienia mnie o tym na piśmie.
  1. Aktualny odpis księgi wieczystej obejmującej nieruchomość gruntową (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym – jeden odpis na wszystkich współużytkowników wieczystych).
  2. Aktualny odpis księgi wieczystej obejmującej nieruchomość lokalową (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym).
  3. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł dokonanej w kasie Urzędu Miasta Olsztyn p. 35 lub na konto UM Olsztyn Nr 12124015901111000014652369.