Przetarg na opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej

Opublikowano 16 stycznia 2023
Aktualizacja 7 kwietnia 2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pojezierze" w Olsztynie

zaprasza do składania ofert na

opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej

Oferty należy złożyć do 06.02.2023 r. do godz. 1100 w sekretariacie Spółdzielni (p. 124) przy ul. Kołobrzeskiej 13
Do pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

pdf
(wielkość pliku: 522.75 KB)
 

 

Pytania dot. przetargu na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej:

Oferent nr 1
-rok modernizacji, rozbudowy, termomodernizacji,
-rok budowy budynku/lokali,
-powierzchnia użytkowa budynku, lokalu,
-kubatura,
-przeznaczenia, charakteru prowadzonej działalności,
-rodzaju źródła ciepła (klimatyzacja, wentylacja, ogrzewanie c.o. i c.w.u.-węzeł cieplny, kotłownia (rodzaj paliwa wraz z podaniem mocy)
 
Oferent nr 2:
1. Czy posiadają Państwo dokumentację techniczną budynków i lokali dla których mają być sporządzone świadectwa, jeśli tak to proszę określić jej stopień kompletności 
2. Czy wskazana ilość 169 lokali są to lokale użytkowe czy też są to lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach dla których należy sporządzić świadectwa ?
3. W jakiej formie odbywać się będzie wskazana w pkt VII. licytacja ? Czy online na żywo, czy za pomocą poczty elektronicznej czy wymagana jest obecność w siedzibie spółdzielni?
4. Czy w sytuacji, gdy prowadzicie Państwo nabór do pracy też zapraszacie chętnych i prowadzicie licytację i wybieracie tą osobę, która zadeklaruje wykonywanie obowiązków służbowych za najniższe możliwe wynagrodzenie ?
 

Odpowiedzi:

Oferent nr 1.
Dane dot. parametrów technicznych budynków są dostępne na stronie internetowej spółdzielni https://www.smp.olsztyn.pl/zasoby. Ponadto informujemy, że budynki wysokie docieplono w latach 2003-2005, budynki niskie w latach 2005-2007.
Wykaz budynków niemieszkalnych:

Lp.

Adres

Powierzchnia [m²]

Rok
budowy

1

Dworcowa 18A

251,40

1967

2

Dworcowa 35

545,30

1976

3

Dworcowa 39

771,00

1976

4

Kołobrzeska 13

3 780,00

1972

5

Kołobrzeska 13G

611,80

1970

6

Kołobrzeska 18

1 006,00

1970

7

Kołobrzeska 27-27A

1 917,00

1965

8

Kołobrzeska 3

852,50

1984

9

Kołobrzeska 30

351,00

1970

10

Kołobrzeska 5

869,00

1986

11

Pana Tadeusza 22

268,90

1978

12

Pana Tadeusza 6-6A

4 287,00

1976

13

Dworcowa 68

1 175,79

1989

14

Piłsudskiego 54

3 251,10

1974

15

Piłsudskiego 54A

704,10

1974

16

Piłsudskiego 58A,B,C

88,70

1980

17

Pstrowskiego 21

1 302,60

1974

18

Pstrowskiego 23

2 676,90

1983

19

Pstrowskiego 31

1 585,97

1983

20

Wyszyńskiego 14

1 136,90

1975

21

Wyszyńskiego 20

2 620,12

1974

22

Żołnierska 19

867,00

1980

23

Żołnierska 43

1 442,27

1975

24

Żołnierska 45-45A

2 401,00

1975

Razem

34 763,35

 
 
Wszystkie budynki posiadają instalację centralnego ogrzewania, źródłem ciepła jest miejska sieć ciepłownicza, budynki wyposażone są w indywidualne węzły cieplne.
 
Oferent nr 2.
Ad 1. Posiadamy dokumentację techniczną w zakresie umożliwiającym wykonanie przedmiotu umowy. 
Ad 2. Lokale mieszkalne 145 szt., lokale niemieszkalne 24 szt.
Ad 3. Licytacja odbędzie się za pomocą poczty elektronicznej, w sposób następujący:
- otwarcie i odczytanie ofert przy udziale oferentów obecnych na posiedzeniu komisji przetargowej. Ocena ofert, ich zgodności z wymogami specyfikacji, 
- poinformowanie oferentów nieobecnych o wartościach ofertowych w formie elektronicznej,
 - oferenci, których oferty zostały ocenione jako zgodne z SIWZ poproszeni zostaną o złożenie ofert ostatecznych do 07.02.2023 godz. 11:00, posiedzenie komisji przetargowej celem wskazania oferty najkorzystniejszej odbędzie się o godz. 11:00.
Ad.4 Pytanie nie ma związku z przetargiem. Wyjaśniamy, że w wyniku przetargu zawarta zostanie umowa z podmiotem gospodarczym, a nie umowa o pracę z osobą fizyczną.