Dział Członkowsko-Mieszkaniowy

Opublikowano 8 lutego 2012
Aktualizacja 22 grudnia 2022

Sekcja ds. członkowsko-mieszkaniowych

tel. (89) 537 33 13, 32
e-mail: dzial.czlonkowski@smp.olsztyn.pl

Zakres kompetencji:

  • Obsługa członków Spółdzielni w zakresie spraw członkowskich i mieszkaniowych; prowadzenie spraw związanych z członkostwem w Spółdzielni, prowadzenie dokumentacji członków od momentu złożenia deklaracji przystąpienia do Spółdzielni aż do ustania członkostwa.
  • Przygotowanie i wydawanie zaświadczeń o członkostwie w Spółdzielni i przysługującym prawie do lokalu.
  • Przygotowanie i wydawanie zaświadczeń do kancelarii notarialnych, urzędów skarbowych, sądów ksiąg wieczystych oraz innych urzędów.
  • Przygotowanie i przedkładanie Zarządowi wniosków dotyczących przyjęcia do Spółdzielni, umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali, wypowiedzenia członkostwa, uchwał w sprawie skreślenia z rejestru członków itp.
  • Prowadzenie rejestrów członków Spółdzielni, rejestrów umów o ustanowienie praw do lokali, rejestrów zawartych umów ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokali, rejestrów uchwał dotyczących podziału nieruchomości, rejestrów użytkowników garaży, a także ewidencji właścicieli lokali mieszkalnych i garaży nie będących członkami.

 

Sekcja ds. lokali użytkowych

tel. (89) 537 33 48, 34
e-mail: lokale@smp.olsztyn.pl

Zakres kompetencji:

  • Comiesięczne naliczanie należności z tytułu opłat za lokale  mieszkalne oraz sporządzanie dowodów księgowych zgodnie z obowiązującym planem kont. Rozliczanie kosztów zużycia za zimną wodę, odprowadzenie ścieków oraz podgrzanie wody raz na kwartał.
  • Analizy zaległości w opłatach, sporządzanie wydruków, wysyłanie wezwań.
  • Kontrola terminowości i prawidłowości opłat za lokale użytkowe.
  • Występowanie do Zarządu o skierowanie do Rady Nadzorczej wniosku o wykluczenie z grona członków.
  • Występowanie do Urzędu Miasta w sprawie wskazania lokalu socjalnego dla dłużnika, któremu sąd przyznał takie prawo.