Stary - nowy Olsztyn

Opublikowano 8 lutego 2012

Jeśli ktoś z zamiejscowych internautów zajrzy na naszą stronę, warto mu przypomnieć, że miasto Olsztyn, na którego terenie znajduje się Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze”, jest stolicą województwa warmińsko-mazurskiego i co za tym idzie - największym miastem regionu. Tu urzędują władze województwa – wojewoda i marszałek, władze miasta – prezydent wraz z Radą - oraz powiatu ziemskiego – starosta. Mieści się tu także siedziba władz kościelnych – Kuria Metropolitalna powołana w roku 1992, podczas gdy sama diecezja warmińska została erygowana kilka wieków wcześniej, w roku 1243, na długo, bo ponad sto lat przed nadaniem Olsztynowi praw miejskich, a było to Anno Domino 1353.

Ze znanych postaci historycznych zamieszkiwał tu Mikołaj Kopernik, broniąc miasta przed Krzyżakami. Odnotować godzi się również krótką wizytę Napoleona, która mogła się źle dla niego skończyć, jako że miał miejsce zamach na życie cesarza. Jak na stolicę Warmii i Mazur przystało jest Olsztyn ważnym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i naukowym. Znajduje się tu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, jeden z najmłodszych, ale zarazem największych w Polsce.

Olsztyn można podzielić na stary i nowy. Podział ten widoczny jest w strukturze jego dzielnic. Kiedy spojrzymy na zdjęcie miasta „z lotu ptaka” gołym okiem widać jak powstawało i jak na przestrzeni tych kilkuset lat od założenia przez Jana z Łajs rosło nasze miasto. Najstarszą część grodu nad Łyną wyznaczają czerwone sylwetki gotyckiego zamku i katedry oraz wpasowana między nie zwarta zabudowa Starego Miasta.

Po paru wiekach Olsztyn przekroczył Wysoką Bramę i zaczął rozbudowywać się w kierunku wschodnim. Pierwsza budowla komunalna za murami miasta powstała w roku 1860. Prawdziwy boom budowlany nastąpił wraz z rozwojem linii kolejowych po roku 1864. Ta ekspansja trwała przez pierwsze ćwierćwiecze XX wieku i nie przerwała jej nawet I wojna światowa. Tuż przed wybuchem II wojny światowej miasto, które rozbudowało się w okolicach dworca kolejowego, praktycznie kończyło się na dzisiejszej ulicy Kościuszki, a w zasadzie na niewielkiej kolonii szeregowców znajdujących się vis a vis Planetarium. Mniej więcej na tej samej wysokości, na Wzgórzu św. Andrzeja, przy dzisiejszej ulicy Żołnierskiej zbudowano wieżę ciśnień, gdzie dziś mieści się obserwatorium astronomiczne.

Dopiero w latach 60. ruszyła budowa nowych dzielnic w tej części miasta. Tak narodziło się „Pojezierze”, a następnie „Kormoran” - dwa spośród dwudziestu dwu olsztyńskich osiedli, na jakie podzielony jest Olsztyn. Do zasobów spółdzielczych należą również budynki położone na Osiedlu Mazurskim, a także na Osiedlu Kościuszki. Poniżej zamieszczamy krótkie charakterystyki wszystkich dzielnic wraz z wykazem ulic, przy których usytuowane są domy należące do naszej spółdzielni.

 

Granice Osiedla Kormoran

Od północy: Aleją Marszałka J. Piłsudskiego północną stroną od nr porządkowego 55 w kierunku południowo-wschodnim przez Plac Inwalidów Wojennych i dalej do skrzyżowania z ul. Leonarda i Kard. S. Wyszyńskiego i graniczy z południową stroną osiedla Pojezierza. Od wschodu: od skrzyżowania Al. Marszałka J. Piłsudskiego z ul. Kard. S. Wyszyńskiego w kierunku południowo-wschodnim i skrajem ul. Kard. S. Wyszyńskiego do ul. Pstrowskiego i przecina ją, graniczy z zachodnią stroną osiedla Mazurskiego. Od południa: od skrzyżowania ul. Kard. S. Wyszyńskiego z ul. Pstrowskiego w kierunku północno-zachodnim, południowym skrajem ul. W. Pstrowskiego biegnie do skrzyżowania z ul. R. Mielczarskiego i graniczy z północną stroną osiedla Nagórki i wschodnią stroną osiedla Kościuszki. Od zachodu: granica przebiega w kierunku północnym od ul. Pstrowskiego do ul. Żołnierskiej przecina ją na wysokości numeracji porządkowej 18 parzyste i 17 nieparzyste, dalej osią projektowanej Al. Obrońców Tobruku do Al. Marszałka J. Piłsudskiego i przecina ją na wysokości numeracji porządkowej 44 parzyste i 53 nieparzyste do punktu wyjścia i graniczy ze wschodnią stroną osiedla Kościuszki.

Wykaz ulic:

DWORCOWA od Nr 34 do Nr 70 oraz od Nr 45 do Nr 83
AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO NR 58
WINCENTEGO PSTROWSKIEGO od Nr 9 do Nr 33 D
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO od Nr 2 do Nr 28
ŻOŁNIERSKA od Nr 20 i Nr 22 oraz od Nr 21 do Nr 41

 

Granice Osiedla Pojezierze

Od północy: od skrzyżowania ul. A. Mickiewicza z ul. B. Głowackiego w kierunku północno-wschodnim ulicą B. Głowackiego i dalej do skrzyżowania ul. W. Kętrzyńskiego z ul. Jasną. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i północnym skrajem ul. W. Kętrzyńskiego biegnie do ul. Dworcowej, przecina ją, dalej dąży południowym skrajem ul. Towarowej do torów kolejowych, następnie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i po torach kolejowych biegnie do skrzyżowania z osiedlem Mazurskim. Od północy graniczy z osiedlem Kętrzyńskiego. Od południa: granica przebiega w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż torów kolejowych, następnie linią prostą do zaplecza nieruchomości przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 73, gdzie załamuje się w kierunku południowym i dociera do Al. Marszałka J. Piłsudskiego. Dalej biegnie Al. Marszałka J. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Kard. St. Wyszyńskiego i dalej północnym skrajem Al. Marszałka J. Piłsudskiego przez plac Inwalidów Wojennych do nr porządkowego 53. Następnie granica załamuje się w kierunku północnym i zapleczem ul. J. Grotha dochodzi do Parku im. J. Kusocińskiego. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dąży do skrzyżowania ul. A. Mickiewicza z ul. B. Głowackiego do punktu wyjścia i graniczy z północno-wschodnią stroną osiedla Kościuszki i północną stroną osiedla Kormoran.

Wykaz ulic:

DWORCOWA od Nr 7 do Nr 41 A oraz od Nr 10 do Nr 28
Al. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 55 A, B
BARTOSZA GŁOWACKIEGO 4 A, B
KOŁOBRZESKA od Nr 7 do Nr 23 oraz od Nr 14 A do Nr 28
PANA TADEUSZA od Nr 2 do Nr 20 A oraz od Nr 1 do Nr 17
ŚWITEZIANKI Nr 1 i Nr 6
WESTERPLATTE Nr 4, Nr 10, Nr 12

 

Granice Osiedla Mazurskiego

Od północy: od skrzyżowania ul. W. Pstrowskiego z ul. Kard. St. Wyszyńskiego w kierunku północno-wschodnim, południowym skrajem ul. Kard. St. Wyszyńskiego do skrzyżowania z Al. M. J. Piłsudskiego, tu załamuje się w kierunku północnym i zapleczem nieruchomości nr 73 w linii prostej przebiega do torów kolejowych, następnie biegnie wzdłuż torów kolejowych oraz terenowych granic naturalnych do granic miasta Olsztyna i graniczy z południową stroną osiedli Pojezierze i Kętrzyńskiego. Od wschodu: granicę stanowi granica miasta Olsztyna. Od południa: granica przebiega w kierunku północno-zachodnim po terenowych granicach naturalnych (drogi, miedze) do ul. I. Krasickiego (u zbiegu z ul. M. Wańkowicza), następnie ul. I. Krasickiego do ul. Synów Pułku. Od zachodu: w kierunku północnym wschodnim skrajem ul. Synów Pułku do skrzyżowania z ul. Pstrowskiego do punktu wyjścia.

Wykaz ulic:

BIAŁOSTOCKA 2
CZESKA od Nr 18 do Nr 26 oraz Nr 23 i Nr 25

 

Granice Osiedla Kościuszki

Od północy: od skrzyżowania ul. A. Mickiewicza z ul. M. Kopernika w kierunku wschodnim dalej do ul. B. Głowackiego, a następnie przez Park im. J. Kusocińskiego. Od wschodu: w kierunku południowym do Al. Marszałka J. Piłsudskiego, przecina ją na wysokości numeracji porządkowej 44 parzyste i 53 nieparzyste, dalej osią projektowanej Al. Obrońców Tobruku do ul. Żołnierskiej przecina ją na wysokości numeracji porządkowej 18 parzyste i 17 nieparzyste do ul. W. Pstrowskiego. Tu granica załamuje się w kierunku wschodnim i południowym skrajem ul. W. Pstrowskiego dąży do skrzyżowania z ul. Dworcową. Dalej załamuje się w kierunku południowym i biegnie granicą ogrodów działkowych do Al. Gen. W. Sikorskiego, graniczy od południowego-wschodu z osiedlem Nagórki. Od południa: w kierunku północnym i zachodnim skrajem Al. Gen. W. Sikorskiego od nieruchomości o numeracji porządkowej ul. Dywizjonu 303 2-8 do Al. Obrońców Tobruku, następnie osią tejże alei do rzeki Łyny i od południa graniczy z osiedlem Brzeziny. Od zachodu: granica przebiega w kierunku północnym po rzece Łynie do ul. 22-go Stycznia i dalej do ul. E. Plater, przecina Al. Marszałka J. Piłsudskiego i dalej biegnie ul. M. Kopernika do skrzyżowania z ul. A. Mickiewicza tj. z punktu wyjścia.

Wykaz ulic:

DYWIZJONU 303 Nr 6
DYWIZJONU 303 Nr 7, Nr 9
GŁOWACKIEGO Nr 4
GROTHA Nr 27
KOPERNIKA Nr 10, Nr 12
KOŚCIUSZKI Nr 81