RODO

Opublikowano 7 października 2019

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze” w  Olsztynie, ul. Kołobrzeska 13, 10-444 Olsztyn. Tel. 895373300, e-mail: info-smp@smp.olsztyn.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan kontaktować, w następujący sposób: iodo@smp.olsztyn.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w celu prawidłowej realizacji celów Spółdzielni, wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy prawo spółdzielcze oraz Statutu SM ”Pojezierze” tj. zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni oraz ich rodzin oraz osób niebędących członkami Spółdzielni, ale korzystających z jej zasobów, przez zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobów spółdzielni.
 4. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (Dz.U.2017.1560 t.j. z dnia 2017.08.22), Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeks postępowania cywilnego i inne ustawy mające zastosowanie w działalności spółdzielni mieszkaniowych, ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali, ustawa 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin i o zmianie Kodeksu cywilnego, Statut Spółdzielni oraz innych ustaw mających zastosowanie do działalności spółdzielni mieszkaniowych.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty przetwarzające dane na podstawie umowy powierzenia danych osobowych zawarte ze Spółdzielnią, podmioty uprawnione do tego na mocy innych przepisów powszechnie obowiązujących, które wskażą podstawę prawną i interes prawny.
 6. Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub ochrony roszczeń.
 8. Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych  osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
 11. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.