Wtorek, 07 lipca 2020, Estery, Metodego, Kiry

Wyniki głosowań na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni w 2018 r.

      

lp

uchwała w sprawie

Wyniki głosowania w %

 
 

za

przeciw

 

1

Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r.

     99,86   

       0,14   

 

2

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 r.

     99,86   

       0,14   

 

3

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r.

   100,00   

          -     

 

4

Udzielenie absolutorium za 2017 r. członkowi Zarządu  Prezesowi Wiesławowi Barańskiemu

     99,17   

       0,83   

 

5

Udzielenie absolutorium za 2017 r. członkowi Zarządu  Zastępcy Prezesa ds. eksploatacji Romanowi Chodorowi

     99,44   

       0,56   

 

6

Udzielenie absolutorium za 2017 r. członkowi Zarządu  Zastępcy Prezesa ds. technicznych Andrzejowi Mrozowi

     99,45   

       0,55   

 

7

Uchwalenie zmian do statutu

     98,90   

       1,10   

 

8

Uchwalenia kierunków działalności Spółdzielni

     99,86   

       0,14   

 

9

Podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2017r.

     99,73   

       0,27   

 

10

Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań (10mln)

     99,44   

       0,56   

 

11

Wyrażenie zgody na zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego działek gruntu na rzecz Gminy Olsztyn

     99,86   

       0,14   

 

12

Zawarcia umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych na rzecz 3 osób.

   100,00   

          -     

 

W obradach walnego zgromadzenia wzięło udział 796 członków spółdzielni.

 
 

 

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.