Sobota, 20 kwietnia 2019, Agnieszki, Czesława, Amalii

Wyniki głosowań na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni w 2015 r.

25 kwietnia br. zakończyły się obrady Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Pojezierze". Przedstawiamy wyniki głosowań nad poszczególnymi uchwałami.

l.p.

uchwała w sprawie


Wyniki głosowania

za

przeciw

%

1

Przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbyło się w dniach 04.04.2014 r. - 12.04.2014 r.

667

9

98,67

2

Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 r.

659

23

96,63

3

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
z działalności Spółdzielni za 2014 r.

655

27

96,04

4

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 r.

678

18

97,41

5

Udzielenie absolutorium za 2014 r. członkowi Zarządu  Panu Wiesławowi Barańskiemu

675

52

92,85

6

Udzielenie absolutorium za 2014 r. członkowi Zarządu  Panu Romanowi Chodor

660

40

94,29

7

Udzielenie absolutorium za 2014 r. członkowi Zarządu  Panu Andrzejowi Mróz

675

36

94,94

8

Uchwalenia kierunków działalności Spółdzielni

676

33

95,35

9

Podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2014 r.

714

4

99,44

10

Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań  (10 mln)

667

32

95,42

11

Zawarcia z MPEC Sp. z o.o. umowy sprzedaży energii cieplnej  po zakończeniu produkcji ciepła przez Michelin Polska S.A.

694

7

99,00

12

Ponownego rozpatrzenia sprawy wykluczenia Pani Salomei Stańczyk
z członkostwa w SM "Pojezierze"

96

522

15,53

13

Odwołania członka Rady Nadzorczej

131

599

17,95

14

Podziału nadwyżki bilansowej
za 2014 r. na rzecz członków Spółdzielni będących w rejestrze Spółdzielni na dzień 31.12.2014 r.

5

612

0,81

15

Zaniechania przygotowań
 i rozpoczynania wszelkich inwestycji w Spółdzielni Mieszkaniowej "Pojezierze".

36

593

5,72

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.