Poniedziałek, 05 grudnia 2022, Saby, Kryspiny, Wilmy

Warto założyć spółdzielnię socjalną

Trwa rekrutacja do kolejnej nowo powstającej spółdzielni socjalnej w Olsztynie. Od innych będzie się różniła tym, że w 50 procentach stworzą ją dłużnicy innej spółdzielni – SM Pojezierze. Trudno przesądzać o efektach, a zwłaszcza sukcesie, niemniej jednak jest atrakcyjna wędka,  której grzech byłoby nie wykorzystać.

Spółdzielnie socjalne to rodzaj spółdzielni pracy. Działają jednak w oparciu o własną ustawę (z 27 kwietnia 2006 r., znowelizowaną 7 maja 2009 r.). Taką spółdzielnię mogą założyć osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy i spełniające również  inne kryteria opisane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą nabyć także inne osoby, jeżeli ich praca na rzecz spółdzielni socjalnej wymaga szczególnych kwalifikacji, których nie posiadają pozostali członkowie. Ich liczba nie może być jednak większa niż 50% ogólnej liczby członków. Spółdzielnię socjalną może założyć co najmniej pięciu chętnych, a maksymalna liczba jej członków nie może przekroczyć 50 osób.

Nowo powstające spółdzielnie mogą liczyć na pomoc państwa. Na rozruch i utworzenie stanowisk pracy można otrzymać jednorazową dotację z powiatowego urzędu pracy w wysokości czterokrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela, które obecnie wynosi  3096,55 zł. Z kolei na podstawie art. 47 ustawy o promocji zatrudnienia można liczyć na refundację składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. W tym celu spółdzielnia musi zawrzeć umowę z właściwym dla miejsca starostą. 

Ostatnio Krajowa Rada Spółdzielczości realizuje projekt zakładania 10. Osiedlowych Spółdzielni Socjalnych działających na terenie spółdzielni mieszkaniowych województwa mazowieckiego. Projekt jest skierowany w pierwszej kolejności do osób bezrobotnych, niezamożnych, które na skutek tych i innych przypadków losowych zalegają z regulowaniem opłat czynszowych.

W Olsztynie podobny projekt zamierza zrealizować Centrum Wspierania Spółdzielczości Socjalnej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Członkowie spółdzielni będą się rekrutować w większości z mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze, zwłaszcza tych, którzy mają zaległości czynszowe. Odbyło się już pierwsze spotkanie informacyjne. Nadal trwa nabór przyszłych członków. Osobom szukającym pracy i zainteresowanym tą nową inicjatywą podajemy trzy adresy kontaktowe:

-         MOPS Olsztyn, ul. Knosały 3/5, p. 38,  tel. ( 089 ) 521 04 32

-         WAMA-COOP ( Punkt Konsultacyjny ), ul. Kołobrzeska 13 a, p. 203 a, tel. ( 089 ) 533 84 05

-         SM Pojezierze, ul. Kołobrzeska 13 a, p.221, tel. ( 089 ) 537 33 33

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.