Czwartek, 22 kwietnia 2021, Leona, Kai, Heliodora

RPO radzi i pomaga

Kto może zwrócić się o pomoc do RPO?

- każdy obywatel polski,
- cudzoziemiec, który znajduje się pod władzą Rzeczpospolitej Polskiej,
- osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca tej osobowości, jeśli tylko w myśl przepisów może być podmiotem praw i obowiązków,
- organizacje obywateli i organy samorządu.

Co powinien zawierać wniosek do RPO ?
- imię i nazwisko,
- adres, pod który należy kierować korespondencję,
- dokładne wskazanie, czego dotyczy sprawa oraz podanie argumentów wskazujących na naruszenie wolności lub prawa,
- niezbędne dokumenty (kopie lub odpisy), które skarżący posiada,
- Wniosek kierowany do Rzecznika jest wolny od opłat.

Wniosek kierowany do Rzecznika nie wymaga zachowania szczególnej formy. Wniosek taki może zostać zatem złożony pisemnie, ustnie (wówczas pracownik Biura Rzecznika sporządza stosowny protokół przyjęcia wniosku), jak też w formie elektronicznej. Więcej szczegółowych informacji na stronie www.rpo.gov.pl

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.