Sobota, 23 września 2017, Bogusława, Tekli, Liberta

Przetarg na wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz przebudowę i modernizację obsługi komunikacyjnej budynku S.M. „Pojezierze” w Olsztynie przy ul. Kołobrzeskiej 13

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze” w Olsztynie  zaprasza do składania ofert na Termomodernizację budynku S.M. „Pojezierze” w Olsztynie przy ul. Kołobrzeskiej 13.

Termin składania ofert do przetargu upływa 14.02.2017 r. o godz. 1000  –  pokój 124 (sekretariat).


 

                Olsztyn, 13.02.2017 r.

Dot. postępowania  ,,Przetarg na wykonanie termomodernizacji i przebudowy obsługi komunikacyjnej  budynku S.M. ,,Pojezierze” w Olsztynie ul.Kołobrzeska 13”

Mając na uwadze prośbę oferenta, zmienia się terminu złożenia ofert. Ustala się, że oferty należy złożyć w terminie do 20.02.2017 r. do godz. 10:00.

                Z-ca Prezesa ds. technicznych

                Andrzej Mróz

 

 

                                                                                                                                                             Olsztyn, 09.02.2017 r.

Odpowiedzi na pytanie z dnia 08.02.2017r. do postępowania  ,,Przetarg na wykonanie termomodernizacji  i przebudowy obsługi komunikacyjnej  budynku S.M. ,,Pojezierze” w Olsztynie ul.Kołobrzeska 13”

Pyt.1  Z uwagi na duży ciężar projektowanych płyt na elewacji Oferent wnosi o wyrażenie zgody na zmianę ich podziału.

Odp. Projektant zmienił podział płyt. Nowe rysunki w załączeniu.

 

Plik do pobrania Kołobrzeska 13 Rysunki

                Z-ca Prezesa ds. technicznych

                Andrzej Mróz


Olsztyn, 08.02.2017 r.Odpowiedzi na pytania oferentów:

Czy można uzyskać dokumentację wersji edytowalnej?

Odp.      Tak, w załączeniu

 

Zmiany w S.I.W.Z. dot. postępowania ,,Przetarg na wykonanie termomodernizacji  przebudowy obsługi komunikacyjnej budynku S.M. ,,Pojezierze” w Olsztynie  ul.Kołobrzeska 13”

W związku z podziałem przedmiotu zamówienia na części, wysokość wadium wynosi:

I część                  20 000 zł

II część                 20 000 zł

III część                               5 000 zł

IV część                               5 000 zł

 

Pliki do pobrania:

 - Dokumentacja rysunkowa

-  Projekt budowlany


 

Z-ca Prezesa ds. technicznych

Andrzej Mróz

                                                                                                                                          Olsztyn, 07.02.2017 r.

Odpowiedź na pytanie z dnia 06.02.2017r. dot. postępowania  ,,Przetarg na wykonanie termomodernizacji  i przebudowy obsługi komunikacyjnej  budynku S.M. ,,Pojezierze” w Olsztynie ul.Kołobrzeska 13”


Pyt.1   Proszę o informację dotyczącą zakresu ślusarki aluminiowej. Zgodnie ze ,,szczegółem system okien Alu” ślusarka aluminiowa dotyczy parteru oraz pietra +1 ,+2 , +3.                           Z kolei z opisu technicznego wynika, że ślusarka na piętrach jest z PCV. Proszę o sprecyzowanie zakresu – proszę także o możliwość przesłania wykazu elewacji w postaci pliku DWG, jeżeli jest taka możliwość.

Odp. Drzwi, witryny i okna parteru antywłamaniowe w klasie P4. Okna kondygnacji 1,2,3 piętra należy wycenić alternatywnie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do S.I.W.Z.  (zmiany i uszczegółowienia S.I.W.Z. z dnia 27.01.2017r.). Informujemy, że nie posiadamy dokumentacji w pliku DWG.

 

Zmiany w S.I.W.Z. dot. postępowania ,,Przetarg na wykonanie termomodernizacji  przebudowy obsługi komunikacyjnej budynku S.M. ,,Pojezierze” w Olsztynie  ul.Kołobrzeska 13”

1.1.    Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty częściowe muszą zawierać kompleksowe wykonanie robót w ramach danej części.

Podział zamówienia na części obejmuje:

Część I - wymiana ślusarki i stolarki okiennej oraz drzwiowej

Część II - wykonanie elewacji wentylowanej wraz z obróbkami blacharskimi, parapetami (elewacja zachodnia, północna, wschodnia), docieplenie stropodachu nad lokalami handlowo-usługowymi parteru

Część III - docieplenie stropu w podcieniu (pod I piętrem), docieplenie elewacji metodą lekką mokrą wraz z obróbkami blacharskimi oraz ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej (elewacja południowa)

Część IV - przebudowa obsługi komunikacyjnej budynku

Oferenci, którzy oferują pełny zakres robót winni podać ceny za wykonanie poszczególnych części zgodnie z poniższym załącznikiem 3 – Oferta – uaktualnienie (poniżej).

Oferenci składający ofertę częściową wypełniają załącznik nr 3, tylko w zakresie składanej oferty. 

Załącznik nr 3 do SIWZ przyjmuje brzmienie:

 

Załącznik nr 3 do  SIWZ

UAKTUALNIENIE

OFERTA

 

Nazwa zamówienia:  Termomodernizacja budynku S.M. „Pojezierze” w Olsztynie przy ulicy   Kołobrzeskiej 13

 

Nazwa i adres Oferenta (telefon i fax):   

………………………………………..............................................................................................

…………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

1.  Cena oferty oraz termin realizacji robót:

Po zapoznaniu się z warunkami przetargu określonymi w SIWZ, załączonej umowie, oraz po uzyskaniu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących przetargu, oferujemy wykonanie robót budowlanych za cenę:

Lp.

Opis robót

Wartość robót

[zł brutto]

Gwarancja

[lat]

1

Część I - wymiana ślusarki i stolarki okiennej oraz drzwiowej

 

 

2

Część II - wykonanie elewacji wentylowanej wraz z obróbkami blacharskimi, dociepleniem stropodachu nad lokalami handlowo-usługowymi parteru oraz stropu I piętra (strona wschodnia)

 

 

 

3

Część III - docieplenie elewacji metodą lekką mokrą wraz z obróbkami blacharskimi oraz docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej

 

 

4

Część IV - przebudowa i obsługa komunikacyjna budynku

 

 

Wartość robót ogółem brutto

 

 


 

(słownie:……………………………………………………………………………………………..)

 w terminie od ………………………  do  …………………………

                                                    

 1.2.     Finansowanie zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

 1.3.     Wskaźniki zastosowane do wyceny przedmiotu zamówienia:

a)     stawka roboczogodziny                                ....................

b)     koszty pośrednie  %od ( R, S)                      ....................

c)     zysk % od ( R, S, Kp )                                 ....................   

d)     koszty zakupu % od ( M )                            ....................

 

 1.4.     Aktualny numer konta bankowego oferenta...................................................................................

 1.5.     Wadium:

Wymagane wadium w wysokości 50.000 zł zostało wniesione w dniu ........................... w formie .....................................………………………………………………………………………………………………

 1.6.     Zabezpieczenia należytego wykonania:

W przypadku wybrania naszej oferty zabezpieczenie należytego wykonania umowy zobowiązujemy się wnieść wg zasad określonych w pkt. VII. SIWZ.

 1.7.     Związanie ofertą

Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 45 dni licząc od czasu rozstrzygnięcia przetargu, a w przypadku wygrania przetargu przez czas trwania umowy.

 1.8.     Oświadczamy, że:

-          wszystkie załączone do niniejszej oferty dokumenty, wymagane SIWZ są kompletne, sporządzone zgodnie z     warunkami określonymi w specyfikacji.

-          zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia, dokonaliśmy wizji lokalnej, znamy przedmiot zamówienia i w złożonej ofercie uwzględniliśmy wszystkie prace i uwarunkowania niezbędne do prawidłowego wykonania zadania

-          posiadamy wszelkie informacje niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia

-          załączony do SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym w SIWZ.

 

................... dnia .....................                                             ……………………………………

( podpis upoważnionych osób )


 


Uwaga :                                                                                                                             Olsztyn 02.02.2017 r.

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 31.01.2017r. do postępowania  ,,Przetarg na wykonanie termomodernizacji  i modernizacji ciągów pieszych budynku S.M. ,,Pojezierze” w Olsztynie ul.Kołobrzeska 13”

 

Pyt.1   Czy Zamawiający udostępni przedmiary robót (kosztorysy ślepe) dotyczące niniejszego postępowania? Znacznie ułatwiłoby to Wykonawcom przygotowanie rzetelnej oferty jak również przyczyniłoby się do zmniejszenia konkurencyjności ofert.

 Odp. Przedmiary należy sporządzić we własnym zakresie.

 Pyt.2 Czy Zamawiający udostępni brakujący w dokumentacji rysunek zawierający szczegółowe zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej zawierają szczegółowe zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej zawierający widoki, podziały i wymiary poszczególnych okien i drzwi?

 Odp. Wymiary okien i drzwi należy przyjąć zgodnie z projektem elewacji. Okna na kondygnacji -1, piętrach: I, II, III wykonać jako rozwierne, 50 % okien wyposażonych dodatkowo w funkcję uchyłu, 25% okien wyposażonych w nawiewniki.

 Pyt.3   Brak w dokumentacji rzutu dachu, czy Zamawiający udostępni brakujący rysunek?

 Odp.      Udostępniamy jedynie rzut III piętra ze wskazanym miejscem wykonania izolacji z granulatu wełny mineralnej oraz rzut całej ostatniej kondygnacji.

 Pyt.4   Prosimy o udostępnienie szczegółowego rysunku zawierającego szczegóły wykonania daszków nad wejściami

 Odp.      Odstępuje się od wykonania nowych zadaszeń do lokali usługowych parteru. Istniejące zadaszenia żelbetowe należy rozebrać.

 Pyt.5 Czy Zamawiający przewiduje udostępnienie zapytań i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom zamieszczając je na stronie Zamawiającego?

 Odp.      Tak, zgodnie z S.I.W.Z. dział XI ust. 2

 Pyt. 6  Prosimy o wskazanie materiału z jakiego mają być wykonane okładziny elewacyjne. Dokumentacja projektowa nie doprecyzowuje opisu w tej części, zawiera tylko informacje dotyczącą koloru.

 Odp. Elewacyjna okładzina kamienna wentylowana ma zostać wykonana z płyt piaskowca gr. min. 4 cm w kolorze piaskowym, montowanych na „sucho” przy pomocy systemowych kotew wg wytycznych i wskazówek producenta. Okładziny parteru tj. ściana północna, wschodnia, zachodnia z płyt gres NovaBell Walk seria Walking Mud. Zakres prac określony w projekcie elewacji. Projekt techniczny fasady sporządzi Wykonawca.

 Pyt. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłożenie referencji z realizacji inwestycji zakończonych w 2016 roku?  

 Odp. Tak

 Zmiany i uszczegółowienia w S.I.W.Z. do postępowania  ,,Przetarg na wykonanie termomodernizacji i modernizacji ciągów pieszych budynku S.M. ,,Pojezierze” w Olsztynie ul.Kołobrzeska 13”

 1.       Rezygnuje się z wykonania nowych zadaszeń nad wejściami do lokali parteru. Należy uwzględnić jedynie rozbiórkę istniejących daszków żelbetowych

 2.       Docieplenie stropodachu strony północnej wykonać z płyt wełny mineralnej np. Rockwool Monrock i pokryciem dwuwarstwowo papą termozgrzewalną.

 

            Plik do pobrania    Plan III piętra Kołobrzeska 13


Z-ca Prezesa ds. Technicznych

inż. Andrzej Mróz


Uwaga :                                                                                                                             Olsztyn 27.01.2017 r.

Zmiany i uszczegółowienia SIWZ, dokumentacji projektowej termomodernizacji i przebudowy obsługi komunikacyjnej budynku SM „Pojezierze” w Olsztynie przy ul. Kołobrzeskiej 13.

1.       W załączniku nr 3 do SIWZ dodaje się punkt 4.1 o treści:

Wartość wymiany okien PCV na I; II; III piętrze (alternatywnie) wynosi netto:

- okna PCV w kolorze ANTRACYT ( ujęte w ofercie)                       ……………………………………….zł

- okna PCV z nakładkami aluminiowymi w kolorze ANTRACYT   ……………………    ………………….zł

- okna aluminiowe w kolorze ANTRACYT                                            ………… ……………………….zł

Wartość obróbek blacharskich (alternatywnie):

- z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze antracyt                              …………………………….zł

- z blachy tytanowo-cynkowej powlekanej w kolorze antracyt……………………………........………….zł

 

2.       Rezygnuje się ze szklenia przeciwsłonecznego okien.

3.       Jako odrębną pozycję wycenić wymianę okien na III piętrze.

4.       Witryny i okna na parterze w klasie P4.

5.       Główne drzwi wejściowe do budynku wyposażone w kontrolę dostępu.

6.       Uwzględnić demontaż krat w oknach na parterze od strony południowej.

7.       Parapety zewnętrzne na parterze z granitu Strzegom gr.3 cm

8.       Pozostałe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze antracyt.

9.       Wykończenie ścian cokołu poniżej parteru (poziom -1) na elewacji południowej z tynku kamyczkowego w kolorze ciemnoszarym.

10.   Okładziny parteru (ściana północna, wschodnia, zachodnia) z płyt gres NovaBell Walk seria Walking Mud.

11.   Zwraca się uwagę na konieczność zachowania zgodnych z dokumentacją podziałów płyt na elewacji.

12.   Balustrady należy wykonać ze stali nierdzewnej satyna wypełnienie rurkami.

13.   Zmienia się zakres wymiany okien, w ofercie należy uwzględnić wymianę okien na III piętrze.

14.   Stopnie na schody główne od strony północnej i od strony zachodniej blokowe wykonane z granitu szarego np. Strzegom. Zejścia do piwnic i w szczycie na poziom -1 (zaplecze budynku) wykonane z kostki Libet Decco Aspero. Nawierzchnia ciągów pieszych od strony północnej i wschodniej z kostki Libet Decco Aspero.

15.   Okładziny murów oporowych z płyt z betonu architektonicznego gr.2 cm

16.   Wysokość muru oporowego wzdłuż ciągu pieszego do poziomu 0,00, nie przewiduje się wykonania siedziska, wykonanie jak na przekroju D-D rys. A-07.

Uwaga: wszystkie pomiary należy wykonać z natury.

Plik uwag w wersji elektronicznej uwagi.pdf

 

                                                                                                                            

 

 

Pliki do pobrania w postaci *pdf poniżej.

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.