Czwartek, 22 kwietnia 2021, Leona, Kai, Heliodora

Pomoc w trudnej sytuacji

Trudna sytuacja życiowa może przydarzyć się każdemu. Utrata pracy, choroba, brak środków do życia często zaskakują. Zawsze można liczyć jednak na pomoc społeczną, która ustawowo chroni osoby znajdujące się w trudnej sytuacji. Jej celem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie tych okoliczności, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Ustawa o pomocy społecznej określa rodzaje zasiłków, kryterium dochodowe, wysokości świadczeń i zasady ich waloryzowania. System zasiłków oparty jest na trzech podstawowych rodzajach zasiłków: zasiłku stałym, okresowym i celowym O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie. Kto może na nią liczyć i kiedy.  

Pierwszy, podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków – trudna sytuacja życiowa. Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej, związanej w szczególności z sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, problemami rodzin wielodzietnych, trudnościami w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, zdarzeniem losowym, klęską żywiołową lub ekologiczną.

Drugi warunek – trudna sytuacja finansowa. Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomocnie może być większy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej czyli od tzw. Kryterium dochodowego. W 2011 r. kryteria dochodowe wynoszą: dla osoby samotnie gospodarującej – 477 zł; dla osoby w rodzinie – 351 zł.

UWAGA: Należy pamiętać o tym, że oba wymienione warunki – pierwszy i drugi, muszą być spełnione jednocześnie. Są jednak wyjątki od tej reguły.


            Inne formy wsparcia

Zasiłki z pomocy społecznej to nie jedyny system pomocy dla osób ubogich. System świadczeń rodzinnych jest wsparciem dla rodzin gorzej sytuowanych w wychowaniu dziecka (dzieci) oraz w sytuacji kiedy w rodzinie znajduje się osoba niepełnosprawna wymagająca opieki i pomocy. Charakter tej pomocy jest mniej selektywny niż systemu świadczeń z pomocy społecznej, o czym świadczą chociażby wyższe kryteria dochodowe określające uprawnienia do świadczeń rodzinnych. Dodatki mieszkaniowe to pomoc dla osób mających trudności w utrzymaniu mieszkania (w opłacaniu czynszu, ponoszeniu opłat za energię itp.).

Stypendia socjalne mają wyrównać szanse edukacyjne dzieci z rodzin o niższych dochodach, a pomoc w formie posiłków, zapewnić je osobom pozbawionym posiłków (szczególnie dzieciom i uczniom). Wszystkie te formy pomocy kierują się zasadą, że wsparcie otrzymują osoby lub rodziny o niskich dochodach (jeśli nie przekraczają określonych progów dochodowych).Pomoc organizowana jest zwykle przez gminy, a jej zasady zebrane w specjalnych ustawach: Ustawie o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2006.139.992), ustawie o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2001.71.734), Ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U.2005.267.2259), stypendia – w ustawie o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572).


 Świadczenia niepieniężne.

Ustawa opisuje również inne, niepieniężne formy pomocy. Należy tu wymienić:

  • pracę socjalną;
  • opłacanie składek na ubezpieczenie;
  • pomoc rzeczową;
  • udzielanie schronienia, zapewnienie ubrania, posiłku;
  • poradnictwo specjalistyczne;
  • interwencję kryzysową;
  • świadczenie usług opiekuńczych.

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.