Wtorek, 02 marca 2021, Heleny, Henryka, Halszki

Oferta najmu instytucjonalnego lokalu mieszkalnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze” w Olsztynie ul. Kołobrzeska 13 zaprasza do składania ofert na wynajem nw. lokalu mieszkalnego:

 

 

 

           Dworcowa 50/68, pow. użyt. 23,80 m2,  XI piętro

 

 

 

min. stawka czynszu od 12,40 zł/m2/m-c

 

 

Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w wysokości 1.000,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem bankowym w terminie do dnia 05.03.2021 r. na konto Spółdzielni Nr 33 1020 3541 0000 5902 0112 7547. Decyduje data uznania rachunku Spółdzielni.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej opłaty czynszowe. Spółdzielnia zwraca wadium osobom, które nie wygrały przetargu w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Oferty należy składać na druku ofertowym, który można uzyskać w biurze Sp-ni lub na stronie internetowej Sp-ni, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg na najem instytucjonalny lokalu mieszkalnego przy ul …………….…...” w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Kołobrzeskiej 13 (pok. 124), w terminie do 09.03.2021 r. do godz. 1200. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 09.03.2021 r. o godz. 1300. Nie dopuszcza się możliwości najmu więcej niż jednego lokalu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Umowa najmu instytucjonalnego lokalu mieszkalnego zostanie zawarta po wpłacie wymaganej kaucji, która stanowi dwunastokrotność czynszu (czynsz = proponowana stawka x metraż mieszkania). Najemca będzie zobowiązany płacić Spółdzielni czynsz oraz pozostałe opłaty niezależne od Spółdzielni. Czynsz oraz pozostałe opłaty naliczane będą od dnia,
w którym nastąpi protokolarne przekazanie przedmiotu najmu najemcy.       

Umowa najmu instytucjonalnego zostanie zawarta na czas określony, nie dłużej niż 10 lat.

Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni. W tym celu należy skontaktować się  z Administracją Osiedla „Kormoran” ul. Wyszyńskiego 20, tel. (89) 534-13-96.

W celu zapoznania się ze szczegółowymi warunkami najmu instytucjonalnego należy kontaktować się z Działem Członkowsko-Mieszkaniowym (pok. 111) przy ul. Kołobrzeskiej 13 w Olsztynie, tel. (89) 537-33-13, 32.

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat lub click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat lub click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat lub click here to download the PDF file.

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.