Niedziela, 25 października 2020, Darii, Wilhelminy, Sambora

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

W  styczniu tego roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Gmina miała 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności za odpady i ustalenie stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Do momentu przejęcia przez gminę tego obowiązku mieszkańcy nadal muszą posiadać umowy na odbieranie odpadów. Wprowadzenie w życie nowego systemu wywozu i zagospodarowania śmieci to przede wszystkim zadanie dla gminy. Gminy mogą przyjąć różne rozwiązania organizacji odbioru śmieci, w zależności od specyfiki danej gminy. Ale i mieszkańcy mają pewne obowiązki wynikające ze zmiany przepisów.

 Zadania gminy

 • stworzenie nowego systemu wywozu śmieci na swoim terenie;
 • wyłonienie w konkurencyjnym przetargu firmy, która będzie odbierać odpady od wszystkich mieszkańców gminy;
 • podpisanie umowy z firmą wywozową;
 • ustalenie wysokości opłat za śmieci posegregowane i zmieszane;
 • dopilnowanie, aby wybrana w przetargu firma przekazywała jak najwięcej śmieci do odzysku i recyklingu, a jak najmniej – na wysypisko;
 • zmniejszenie ilości odpadów trafiających na wysypiska do poziomu obowiązującego w krajach unijnych;
 • stworzenie warunków umożliwiających mieszkańcom segregację śmieci;
 • informowanie mieszkańców o nowym systemie.

 Zadania zarządców zasobów mieszkaniowych i mieszkańców

 • Obowiązek sprawdzenia i wypowiedzenia umowy na wywóz śmieci przejmuje na siebie spółdzielnia albo wspólnota mieszkaniowa.
 • Spółdzielnia albo wspólnota powinna ustalić z mieszkańcami, czy będą segregować śmieci czy nie. Segregowanie oznacza niższą stawkę za wywóz odpadów.
 • Deklaracja o wysokości opłaty za odbiór śmieci musi być złożona do gminy w imieniu wszystkich mieszkańców danej spółdzielni albo wspólnoty przez jej zarządcę. O szczegóły dowiaduj się u siebie w gminie.
 • Obowiązek sprawdzenia tego, kto wyposaża nieruchomość w pojemniki na odpady - czy gmina czy spółdzielnia lub wspólnota – należy do zarządcy bloku lub osiedla.

 Harmonogram wdrażania reformy gospodarki odpadami komunalnymi:

 1 lipca 2013 r.

 • do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą i przedsiębiorcami;
 • nowy system zaczyna w pełni funkcjonować, uchwały rady gminy wchodzą w życie i gmina zaczyna pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości.

 Jak będzie działał system w Olsztynie:

 1. Gmina ustali: podział Miasta na sektory, wysokość stawki i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia,
 2. Stawka opłaty będzie zależała od: liczby mieszkańców lub od powierzchni nieruchomości lub od ilości zużytej wody lub będzie stawką ryczałtową dla gospodarstwa domowego – gmina wybierze jeden spośród tych wskaźników i poinformuje mieszkańców o sposobie liczenia opłaty;
 3. Właściciele nieruchomości zadeklarują na formularzu deklaracji, przyjętej uchwałą Rady Miasta, ilu mieszkańców zamieszkuje dany lokal, jakie jest zużycie wody w danej nieruchomości bądź też, jaka jest powierzchnia danej nieruchomości; 
 4. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne gmina ustali stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik o określonej pojemności;
 5. Opłata za odpady posegregowane będzie niższa – opłaca się więc segregować odpady;
 6. Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w drodze przetargu odbierze od mieszkańców odpady zmieszane i selektywnie zebrane;
 7. Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów.   

Gmina nie będzie zarabiać na śmieciach, prawo tego nie dopuszcza. Do budżetu gminy wpłynie tyle pieniędzy, ile faktycznie nowy system będzie kosztował nas wszystkich.

Opłata za odpady komunalne stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 STAWKI OPŁAT ZA WYWÓZ ODPADÓW:

 Dla nieruchomości zamieszkałych:

- 14,41 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

- 9,80 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne:

- 12 zł za pojemnik o pojemności 80 l,

- 16 zł za pojemnik o pojemności 110 l,

- 31 zł za pojemnik o pojemności 240 l,

- 115 zł za pojemnik o pojemności 1100 l,

- 691 zł za pojemnik KP-7.

 Dla nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

- 8 zł za pojemnik o pojemności 80 l,

- 11 zł za pojemnik o pojemności 110 l,

- 21 zł za pojemnik o pojemności 240 l,

- 78 zł za pojemnik o pojemności 1100 l,

- 470 zł za pojemnik KP-7.

 Spółdzielnia Mieszkaniowa Pojezierze złożyła do ratusza deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; we wszystkich deklaracjach wybrano opcję segregowania odpadów:

 1. Budynki mieszkalne – 149 deklaracji ( 20 200 osób ) na łączną sumę 197 960 zł za miesiąc.
 2. Pawilony usługowe, garaże – 81 pojemników ( wielkość od 80 do 1100 litrów ) na łączną sumę 16 336 zł za miesiąc.

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.