Poniedziałek, 05 grudnia 2022, Saby, Kryspiny, Wilmy

Jak uzyskać pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

O pomoc mogą ubiegać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z wyżej wymienionych powodów lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

 

Jak ubiegać się o pomoc

Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków, zgłoś się do Punktu Pomocy Społecznej, który znajduje się w Twoim osiedlu. Pracownik socjalny przeprowadzi z Tobą wywiad środowiskowy umożliwiający dokonanie oceny występujących problemów i zakresu potrzeb oraz udzieli szczegółowej informacji, jak również stosownej pomocy, kierując się dobrem Twoim i Twojej rodziny.

 

Wymagane dokumenty:

Osoba zatrudniona - zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach (netto) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;

Osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy - decyzja o zarejestrowaniu oraz karta bezrobotnego z wpisem potwierdzającym ostatnią wizytę w urzędzie pracy;

Osoba niepełnosprawna - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

Emeryt (rencista) - odcinek emerytury (renty)  z poprzedniego miesiąca.

 

Pomoc nie zostanie przyznana gdy:

 • standard życia przewyższa zadeklarowane dochody,
 • nie zostaną złożone wymagane dokumenty,
 • osoba ubiegająca się pomoc nie chce współpracować z pracownikiem socjalnym w zakresie wykorzystania własnych możliwości, uprawnień i zasobów,
 • pracownik socjalny stwierdzi marnotrawienie zasobów finansowych.

 

( z informacji MOPS OLSZTYN, tel. 89 534 04 14 )

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.