Środa, 20 października 2021, Ireny, Kleopatry, Witalisa

Dodatek mieszkaniowy szansą na pomoc

Przypominamy, że dodatek mieszkaniowy może być przyznany zarówno osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jak również zajmującym go bez tytułu prawnego, ale oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. Mogą także się o niego ubiegać podnajemcy. Przeszkody do uzyskania dodatku nie stanowi także zadłużenie mieszkania.

 

Przysługuje on osobom, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, w okresie pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku, nie przekracza: w gospodarstwie jednoosobowym – 175% najniższej emerytury, tj. obecnie 2100 zł brutto na osobę, zaś w gospodarstwie wieloosobowym (dwie i więcej osób) – 125 % najniższej emerytury, tj. obecnie 1500 brutto na osobę. Powyższe kwoty ulegają zmianie po każdej podwyżce emerytur.  Najniższa emerytura obowiązująca od 01.03.2020 roku wynosi 1200 zł brutto na osobę.

Jak obliczyć, czy spełniamy ten warunek?  Dodajemy dochody osób, które stale zamieszkują w jednym gospodarstwie, z trzech ostatnich miesięcy przed złożeniem wniosku. Chodzi o dochód brutto przed opodatkowaniem, ale po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu. Do dochodów nie wlicza się m.in.: 500+, jednorazowych zapomóg w związku z urodzeniem dziecka, stypendiów dla uczniów, dodatków dla sierot, pomocy w zakresie dożywiania czy zasiłków pielęgnacyjnych. O dodatek możemy się ubiegać również wtedy, gdy dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest trochę wyższy. Dodatek zostanie wówczas pomniejszony o tę nadwyżkę.

Aby otrzymać dopłatę powierzchnia mieszkania przypadająca na lokatorów nie może być większa niż ta określona w ustawie. Jednak przepisy dopuszczają pewne odstępstwa np. gdy przekroczenie określonej powierzchni lokalu będzie nie większe niż 30 proc. Powierzchnia zajmowana przez domowników nie może przekraczać:

- dla 1 osoby 35 m2 po zwiększeniu o 30%  nie może przekroczyć 45,50 m²

- dla 2 osób 40 m2 po zwiększeniu o 30%  nie może przekroczyć 52,0 m² 

- dla 3 osób 45 m2 po zwiększeniu o 30%  nie może przekroczyć 58,0 m²

- dla 4 osób 55 m2 po zwiększeniu o 30%  nie może przekroczyć 71,50 m²

- dla 5 osób 65 m2 po zwiększeniu o 30%  nie może przekroczyć 84,50 m²

- dla 6 osób 70 m2 po zwiększeniu o 30%  nie może przekroczyć 91,0 m²

         Przekroczenie normatywnej powierzchni możliwe jest nawet o 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. Jeśli w mieszkaniu znajduje się osoba niepełnosprawna zajmująca oddzielny pokój lub osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, wówczas przysługuje dodatkowe – 15 metrów kwadratowych.

Spełnienie dwóch powyższych kryteriów tj. dochodowego i odpowiedniego metrażu mieszkania nie oznacza, że na pewno decyzja o przyznaniu dodatku będzie pozytywna. Kluczową rolę stanowi także miesięczna wysokość opłaty za mieszkanie oraz czynszu (w mieszkaniach wynajmowanych). Im opłata jest wyższa tym większa szansa na dodatek i wyższa jego wysokość.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na sześć miesięcy - od pierwszego dnia miesiąca, który następuje po dniu złożenia naszego wniosku. Pieniądze są przelewane bezpośrednio na konto spółdzielni. Dzięki temu należności za mieszkanie będą automatycznie pomniejszone. Chodzi o to, by przyznana pomoc nie została przeznaczona na inne cele. Różnicę między wysokością przyznanego dodatku, a wysokością opłaty za mieszkanie musimy uiszczać na bieżąco. Jeżeli nie będziemy tego robić, wypłata zostanie wstrzymana do momentu uregulowania zaległości. Jeśli długów nie spłacimy w ciągu trzech miesięcy, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygaśnie.

Wniosek o przyznanie dodatku składamy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Dodatków Mieszkaniowych przy al. Piłsudskiego 32 w Olsztynie (telefon 89/526-60-18. Oprócz wypełnionego wniosku dołączamy:

– zaświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy

– zaświadczenie o wysokości opłat za mieszkanie obowiązujących w miesiącu, w którym składany jest wniosek

– tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub postanowienie o przyznaniu lokalu zamiennego bądź socjalnego

– ostatnią decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, jeżeli takowa była.

W związku z sytuacją pandemiczną w sprawie wniosków prosimy wyłącznie o telefoniczny kontakt ze spółdzielnią: 89 537- 33 - 21, 537-33-22,  537-33-26

                                               

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.