Poniedziałek, 19 sierpnia 2019, Bolesława, Juliana, Jana

Dodatek mieszkaniowy szansą na pomoc

Brakuje ci pieniędzy na opłaty za mieszkanie? Obawiasz się, że z powodu długów zostaniesz eksmitowany? Postaraj się o dodatek mieszkaniowy.

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany zarówno osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jak również zajmującym go bez tytułu prawnego, ale oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. Mogą także się o niego ubiegać podnajemcy. Co ważne, zadłużenie mieszkania nie stanowi przeszkody do uzyskania dodatku. Przysługuje on osobom, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, w okresie pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku, nie przekracza: w gospodarstwie jednoosobowym – 175% najniższej emerytury, tj. obecnie 1802, 15 zł brutto na osobę, zaś w gospodarstwie wieloosobowym (dwie i więcej osób) – 125 % najniższej emerytury, tj. obecnie 1287, 25 brutto na osobę. Powyższe kwoty ulegają zmianie po każdej podwyżce emerytur.  Najniższa emerytura obowiązująca od 01.03.2018r. wynosi 1029, 80 zł. brutto na osobę.

Jak obliczyć, czy spełniamy ten warunek?

         Dodajemy dochody osób, które stale zamieszkują w jednym gospodarstwie, z trzech ostatnich miesięcy przed złożeniem wniosku. Chodzi o dochód brutto przed opodatkowaniem, ale po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu. Do dochodów nie wlicza się m.in.: 500+, jednorazowych zapomóg w związku z urodzeniem dziecka, stypendiów dla uczniów, dodatków dla sierot, pomocy w zakresie dożywiania czy zasiłków pielęgnacyjnych. O dodatek możemy się ubiegać również wtedy, gdy dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest trochę wyższy. Dodatek zostanie wówczas pomniejszony o tę nadwyżkę.

Metraż a dodatek                                           

Aby otrzymać dopłatę powierzchnia mieszkania przypadająca na lokatorów nie może być większa niż ta określona w ustawie. Jednak przepisy dopuszczają pewne odstępstwa. Dodatek dostaniemy wtedy, gdy przekroczenie określonej powierzchni lokalu będzie nie większe niż 30 proc. (lub 50 proc., jeśli powierzchnia pokoi i kuchni nie zajmuje więcej niż 60 proc. całej powierzchni użytkowej mieszkania). Powierzchnia zajmowana przez domowników nie może przekraczać:

dla 1 osoby 45,50 m²

 dla 2 osób 52,0 m²

 dla 3 osób 58,0 m²

dla 4 osób 71,50 m²

dla 5 osób 84,50 m²

dla 6 osób 91,0 m²

Jeśli w mieszkaniu znajduje się osoba niepełnosprawna zajmująca oddzielny pokój lub osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, wówczas przysługuje dodatkowe – 15 metrów kwadratowych. Metraż mieszkania obliczamy dodając powierzchnię wszystkich pomieszczeń, takich jak: korytarze, przedpokój, pokoje, hol, kuchnia, łazienka, spiżarnia i inne, które służą potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Nie wlicza się natomiast: suszarni, pralni, tarasów, balkonów, strychów, piwnic, antresoli oraz schowków w ścianach.

Pomoc na pół roku

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na sześć miesięcy - od pierwszego dnia miesiąca, który następuje po dniu złożenia naszego wniosku. Pieniądze są przelewane bezpośrednio na konto spółdzielni. Dzięki temu należności za mieszkanie będą automatycznie pomniejszone. Chodzi o to, by przyznana pomoc nie została przeznaczona na inne cele. Różnicę między wysokością przyznanego dodatku, a wysokością opłaty za mieszkanie musimy uiszczać na bieżąco. Jeżeli nie będziemy tego robić, wypłata zostanie wstrzymana do momentu uregulowania zaległości. Jeśli długów nie spłacimy w ciągu trzech miesięcy, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygaśnie.

Jakie dokumenty i gdzie należy złożyć, aby otrzymać dodatek?

Wniosek o przyznanie dodatku składamy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Dodatków Mieszkaniowych przy al. Piłsudskiego 32 w Olsztynie (telefon 89/526-60-18. Oprócz wypełnionego wniosku dołączamy:

– zaświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy

– zaświadczenie o wysokości opłat za mieszkanie obowiązujących w miesiącu, w którym składany jest wniosek

– tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub postanowienie o przyznaniu lokalu zamiennego bądź socjalnego

– ostatnią decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, jeżeli takowa była.

Wnioski można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańca Spółdzielni Mieszkaniowej "Pojezierze" na parterze budynku przy ul. Kołobrzeskiej 13.

 

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.