Środa, 19 grudnia 2018, Gabrieli, Dariusza, Urbana

Dodatek mieszkaniowy – szansą na pomoc

 

 

Co to jest dodatek mieszkaniowy?

 Dodatek mieszkaniowy jest to, najprościej mówiąc, dopłata do wydatków na mieszkanie. Wszelkie kwestie z nim związane zostały uregulowane w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.). Dodatki przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu  złożenia wniosku. Uwaga! O dodatek można się ubiegać również, gdy mieszkanie jest zadłużone.


Kto może się ubiegać o dodatek?

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany zarówno osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu mieszkaniowego jak również zajmującym lokal bez tytułu prawnego, ale oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. Dodatek przysługuje także podnajemcom, na podstawie umowy użyczenia mieszkania.

Jaki należy mieć dochód, aby otrzymać dodatek?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza:

- w gospodarstwie jednoosobowym – 175% najniższej emerytury, tj. obecnie 1750,00 zł brutto na osobę,

- w gospodarstwie wieloosobowym (dwie i więcej osób) – 125 % najniższej emerytury, tj. obecnie 1250,00   brutto na osobę.

Kwoty powyższe ulegają zmianie po każdej podwyżce emerytur w skali kraju. Najniższa emerytura obowiązująca od 01.03.2017r. wynosi 1000,00 zł. brutto na osobę.

Jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy niż 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym  lub od 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Jakiego metrażu mieszkania nie można przekroczyć, aby otrzymać dodatek ?

Normatywna powierzchnia lokalu po zwiększeniu o 30 % w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

- dla 1 osoby 45,50 m²

- dla 2 osób  52,0 m² 

- dla 3 osób  58,0 m²

-dla 4 osób  71,50 m²

- dla 5 osób  84,50 m²

- dla 6 osób  91,0 m²

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Jakie dokumenty i gdzie należy złożyć, aby otrzymać dodatek?

Wniosek o przyznanie dodatku należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Dziale Dodatków Mieszkaniowych przy ulicy Al. M. J. Piłsudskiego 32 (telefon 89/526-57-49, 89/526-57-99. Oprócz wypełnionego wniosku dostarczyć należy:

- zaświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy,           - zaświadczenie o wysokości opłat za mieszkanie obowiązujących w miesiącu, w którym składany jest wniosek,                                                                                                                       - tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub postanowienie o przyznaniu lokalu zamiennego bądź socjalnego,                                                                                                                             - ostatnią decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, jeżeli takowa była.

Wnioski można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańca Spółdzielni Mieszkaniowej "Pojezierze" (na parterze budynku przy ul. Kołobrzeskiej 13).

Hanna Wnorowska - Figurowicz

Kierownik Działu Członkowsko-Mieszkaniowego

    Eksploatacji i Rozliczeń     

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.